+66 2 751-1201

เกี่ยวกับ

ข้อมูลโรงเรียน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2538 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยซึ่งจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบอเมริกัน เปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 720 คน

โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันแบบเต็มรูปแบบติดอันดับหนึ่งในสิบของบรรดาโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีครูผู้สอนชาวสหรัฐอเมริกามากถึง 65 คน ชาวแคนาดา 14 คน ครูสอนภาษาจีน 12 คน และครูสอนภาษาไทยจำนวน 8 คน

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากจากสหรัฐอเมริกา และเปิดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีวิชาต่างๆ หลากหลายถึง 16 รายวิชา นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีความภาคภูมิใจในการจัดเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาไทยที่มีคุณภาพอีกด้วย นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

การรับรอง

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้รับการรับรองจากสถาบัน Western Association of Schools and Colleges (WASC) ถึงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน และเป็นสมาชิกของสถาบันพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตรEast Asian Regional Council of Overseas Schools (EARCOS).

ภารกิจของโรงเรียน

ภารกิจของโรงเรียน วิสัยทัศน์ ความเชื่อมั่น และเป้าหมาย:

ภารกิจของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรอเมริกัน โดยกำหนดให้มีการเรียนการสอนสามภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ภาษาจีน และภาษาไทย

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้แบบสากลที่ผสมผสานระหว่างปรัชญาและวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

ความเชื่อมั่น โรงเรียนมีความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบในการปลูกฝังการศึกษาที่มีความครอบคลุมต่อการเรียนรู้ในอนาคตของนักเรียน

เป้าหมาย โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้าน :

ทักษะการคิดวิเคราะห์

กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

และการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

ที่อยู่
101/177 หมู่ 7 ซอยหมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ ถนนประเสริฐศิลป์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์
+66 2 751-1201

โทรสาร
+66 2 751-1210