+66 2 751-1201

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (TCIS) เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหลักสูตรแบบตะวันตกอย่างแท้จริง เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระบบสามภาษา นักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาจีนและภาษาไทยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทุกวัน ในการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นเราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติจีนควบคู่ กับ การเรียนภาษาจีน

โรงเรียนของเราใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนรู้และการสื่อสารในทุกด้านมากกว่าภาษาจีนและภาษาไทย ทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า วิชาเบื้องต้นสําหรับมหาวิทยาลัย ( Advanced Placement Program) ถึง 11 สาขาวิชา และยังมีภาควิชาดนตรี ศิลปะ และพลศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ESLRs)

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล (ESLRs) ซึ่งประกอบไปด้วย:

-การเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
-กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-การทํางานร่วมกับผู้อื่น
-การเรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์