+66 2 751-1201

  • English
  • ภาษาไทย
  • 简体中文

ระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจะดูแลนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างสมวัย หลักสูตรระดับประถมศึกษาของเราเริ่มตั้งแต่อายุ 2 ขวบจนกระทั่งถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและเก่งในระดับนานาชาติ คุณครูในระดับประถมศึกษาของเราทุกท่านให้การทุ่มเทในการสอนและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ในแต่ละวัน โรงเรียนเริ่มเวลา 7.10 น.ถึง 15.10 น. แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 ช่วงซึ่งแต่ละช่วงใช้เวลาเรียน 90 นาที คั่นด้วยพักเบรคตอนเช้าและพักรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตามต้นแบบหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรในบางด้านเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนของเรา มากยิ่งขึ้น หลักสูตรของเราอิงกับเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางของสหรัฐอเมริกา (วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) หลักสูตร McREL (วิชาวิทยาศาสตร์) และหลักสูตร AERO (วิชาสังคมศึกษา) นอกจากนี้หลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยของเรายึดตามหลักสูตร Creative Curriculum ของ Teaching Strategies

เด็กๆ ชั้นประถมของเราเรียนอะไรกันบ้าง

การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เพราะนักเรียนของเราจะเรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา) และแม้แต่ในวิชาเสริมหลักสูตรต่างๆ (พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี และคอมพิวเตอร์) คุณครูก็จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั้งหมดด้วย ที่พิเศษคือนักเรียนของเราจะมีคาบเรียนภาษาจีนกลางและภาษาไทยทุกวันทำให้มีทักษะภาษา ต่างประเทศ ก้าวหน้ากว่านักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนมีโปรแกรม ESL
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกให้มีโอกาสได้ปรับตัว นักเรียน ESL จะได้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และได้รับการดูแลเป็นพิเศษเป็นการปรับพื้นฐานความพร้อมให้สามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะมีโอกาสเรียนเสริมพิเศษสัปดาห์ละครั้ง โปรแกรมเสริมพิเศษนี้จะจัดตลอดทั้งปีโดยคุณครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส่วนนักเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ก็จะได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เรามุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งในด้านการอ่าน การเขียนและการพูด โปรแกรม Balanced Literacy ของเราช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงและร่วมแสดงความสามารถพิเศษในวันพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้น คุณครูในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนก็อุทิศแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ผลลัพธ์จากความทุ่มเทของคุณครูและความกระตือรือร้นของนักเรียนทำให้แผนกประถมศึกษาของเราเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้และความสนุกสนาน