+66 2 751-1201

สารจากผู้รับใบอนุญาต

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 ที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนก่อตั้งขึ้นนั้นได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนมีจุดเด่นในด้าน “หลักสูตรภาษาจีนที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร” นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนยังจัดเป็นหนึ่งในสิบโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันที่มีคุณภาพมากที่สุดในกรุงเทพนคร

ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีนักเรียนจำนวน 807 คน โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก

โปรดพิจารณาให้โรงเรียนของเราได้ดูแลรากฐานการศึกษาแก่บุตรหลานของท่าน

ขอแสดงความนับถือ
คุณสุหัทย์ ไพรสาณฑ์กุล /ประธานบริหารและผู้รับใบอนุญาต