+66 2 751-1201

การรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

โปรดคลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร นโยบายและการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557-2558 ของ TCIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ด้านล่างให้สมบูรณ์

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน: แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

โปรดกรอกข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างให้สมบูรณ์ที่สุด การสมัครจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าท่านจะคลิกที่ปุ่ม “สมัครเรียน” ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มใบสมัคร เมื่อท่านยื่นสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ประวัติการศึกษา

โปรดระบุรายชื่อโรงเรียนที่เคยเข้าเรียน โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนล่าสุด

โปรดให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนตามหัวข้อดังต่อไปนี้ :

ชื่อโรงเรียน / ประเทศ, จังหวัด / ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน / เป็นโรงเรียนนานาชาติ: ใช่ หรือ ไม่ใช่ / เข้าศึกษาตั้งแต่เดือน…- ปี…./ ศึกษาถึงเดือน…- ปี…./ ระดับชั้นที่เข้าศึกษา (ตัวอย่าง: โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) / ภาษาอังกฤษ / ใช่ / สิงหาคม 2551 / มิถุนายน 2554 / ป.6 - ม.2)

ชื่อโรงเรียน / ประเทศ, จังหวัด / ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน / เป็นโรงเรียนนานาชาติ: ใช่ หรือ ไม่ใช่ / เข้าศึกษาตั้งแต่เดือน…- ปี…./ ศึกษาถึงเดือน…- ปี…./ ระดับชั้นที่เข้าศึกษา
ชื่อโรงเรียน / ประเทศ, จังหวัด / ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน / เป็นโรงเรียนนานาชาติ: ใช่ หรือ ไม่ใช่ / เข้าศึกษาตั้งแต่เดือน…- ปี…./ ศึกษาถึงเดือน…- ปี…./ ระดับชั้นที่เข้าศึกษา
ชื่อโรงเรียน / ประเทศ, จังหวัด / ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน / เป็นโรงเรียนนานาชาติ: ใช่ หรือ ไม่ใช่ / เข้าศึกษาตั้งแต่เดือน…- ปี…./ ศึกษาถึงเดือน…- ปี…./ ระดับชั้นที่เข้าศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องของนักเรียน

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องของนักเรียนตามหัวข้อดังต่อไปนี้
ชื่อจริง / นามสกุล / วันเกิด / ระดับชั้น / โรงเรียน / ที่อยู่
(ตัวอย่าง: ปีเตอร์ / สมิธ / 13 พฤษภาคม 2544 / ป.5 / โรงเรียนเก่า / จังหวัดภูเก็ต)

ชื่อจริง / นามสกุล / วันเกิด / ระดับชั้น / โรงเรียน / ที่อยู่
ชื่อจริง / นามสกุล / วันเกิด / ระดับชั้น / โรงเรียน / ที่อยู่
ชื่อจริง / นามสกุล / วันเกิด / ระดับชั้น / โรงเรียน / ที่อยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบิดา-มารดา

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบิดา-มารดา
โปรดคลิกลงบนเครื่องหมายวงกลมซึ่งมีข้อมูลตรงกับท่าน

โปรดใช้กล่องข้อความนี้เพื่อกรอกข้อมูล หากตัวเลือกด้านบนมิได้หมายถึงท่าน

ข้อมูลเพื่อติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง

ในกรณีที่นักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา

การให้คำรับประกันแก่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

ข้าพเจ้ายินยอมให้นักเรียน ซึ่งมีชื่ออยู่ด้านล่างนี้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนทุกกิจกรรม รวมถึงการเดินทางไปนอกสถานที่ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมไม่เอาความครูและโรงเรียนหากเกิดความเสียหายใดๆ กับทรัพย์สินของนักเรียน และ/หรือการบาดเจ็บของนักเรียนซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมอันสมควรแก่เหตุ ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้โรงเรียนจัดการรักษาพยาบาลที่จำเป็นหรือฉุกเฉินแก่บุตรหลานของข้าพเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุบาดเจ็บใดๆ ที่โรงเรียน หรือระหว่างการเดินทางไปนอกสถานที่ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน รวมถึงให้การสนับสนุนกฎและนโยบายของโรงเรียนทุกประการ

การแสดงความยินยอมนี้เป็นสิ่งแทนลายเซ็นของท่าน