+66 2 751-1201

ภาควิชา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีคุณครูที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคุณครูทุกท่านมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่างๆ ดังที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณครูทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมของแผนกวิชา เช่นเดียวกับการประชุมวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศิลปะ
วิชาชีพ และ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด
คณิตศาสตร์
สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ฝ่ายแนะแนว
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ภาษาต่างประเทศ