+66 2 751-1201

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภาควิชาภาษาไทยได้จัดงานวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทงไหว้ครู และงานประเพณีอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งของหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรของเราประกอบไปด้วยวรรณคดีไทย วัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทยและ จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาและปลูกฝังพฤติกรรมอันดีงามในสังคมให้แก่นักเรียนอันเป็นที่รักของเรา นอกจากนี้ ภาควิชาภาษาไทยของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ภาษาในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

ภาควิชาภาษาไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นสองโปรแกรมคือ โปรแกรมสำหรับนักเรียนไทย (นักเรียนที่ถือสัญชาติไทย) และโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยการ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึง วัฒนธรรมไทย และสภาพสังคมรอบตัวได้ดีขึ้น
  • เพื่อชี้นำให้นักเรียนซาบซึ้งกับความงามและวิจิตรทางภาษาและคุณค่าของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางของกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุก

โปรแกรมการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 5 คาบเรียนต่อสัปดาห์ (1 คาบ = 50 นาที ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ)

นักเรียนชาวต่างชาติต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1 คาบต่อสัปดาห์ (1 คาบ = 50 นาที ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ) สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ (นักเรียนชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน) การจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข