+66 2 751-1201

Tuition discount policy

We have attached the most updated discount policy guidelines for the school year 2017-2018. We hope that these policies are easy to understand.  If you have any questions, please do not hesitate to contact the office.  Thank you for being a member of our community and being willing to help promote TCIS to others. 

在此附上2017-2018學年最新的學費優惠政策說明。 我們希望這些政策對您來說是容易理解的。 如果您有任何疑問,請您與辦公室聯繫。 感謝您成為我們學校的一員,願意幫助我們宣傳泰國中華國際學校。
 
ทางโรงเรียนได้แนบเอกสารนโยบายส่วนลดประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นมาในอีเมลฉบับนี้ด้วย หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

Discount Policy (Thai)

Discount Policy (Chinese)

Discount Policy (English)