การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยและประเทศไต้หวัน นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังเป็นสมาชิกของ EARCOS หรือ East Asian Regional Council of Overseas Schools และมีครูที่มีคุณวุฒิในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 

 

 
 

In addition to credentials issued by national credentialing agencies, TCIS also boasts more Google Certified Educators than any other international school in Thailand. This represents TCIS' dedication to innovation and lifelong learning for our teachers and students.

By leveraging technology our teachers are able to positively influence student learning. Technology is transforming what’s possible in schools—enabling innovative solutions to learning’s biggest barriers.

With Google's suite of devices, apps, and resources, TCIS teachers bring the power of technology to its classrooms.