การรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน

Thank you for your interest in TCIS. 

Our application form is below as well as detailed information about admissions and policies including tuition discounts. If you have any questions please email [email protected] or call us 66-2-751-1201. To schedule a campus visit, please contact [email protected]

หมายเหตุ

1​  ไม่สามารถเรียกคืนได้

2​  นักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชําระค่าเล่าเรียนเฉกเช่นการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก

3​ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึง ค่าธรรมเนียมเรียนเพิ่มเติมวิชาภาษาจีน (CFB) ค่าธรรมเนียมเล่าเรียนเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษ (ELL/EIP), อุปกรณ์ที่ใช้เรียน, ทัศนศึกษา, บัตรนักเรียน, ประกัน, อาหารกลางวัน, ค่าฝึกอบรมวิชาทหาร, เครื่องแบบ และหนังสือรุ่น

4  ​ส่วนลดค่าเล่าเรียนสําหรับ: บุตรของศิษย์เก่า, บุตรคนที่ 3 หรือมากกว่า, ส่วนลดกลุ่ม, ส่วนลดกลุ่มบริษัท, บุตรของทูตและบุคลากรสถานฑูต, บุตรของข้าราชการไทย (อนุมัติโดยผู้บริหารโรงเรียน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สํานักงานโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

5​  การเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียน

NOTES

1 Non-refundable.

2 Students who enroll in the 2nd semester will pay the 1st semester tuition fee, not the 2nd semester fee.

3 Excludes costs (where applicable) for Chinese For Beginners (CFB),  ELL, EIP (grade 5-12), educational materials, field trips, graduation, identification card, insurance, lunch fee and snacks, ROTC, uniform and yearbook.

4 Limited discounts are available for: alumni, three or more children per family,  group(s) and same company (5+ children), children of diplomats, children of government officers (pending Chairman review). For specific details, please contact Business Affairs.

5 The revision of tuition and other fees is subject to change by the TCIS Board without prior notice.

  • All students will be provided Insurance up to 60,000 THB/accident and up to 650,000 THB in the case of death.

  • Tuition fees are reviewed annually.

  • Tuition will be prorated for mid-semester enrollment based on Board policy.