ระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจะดูแลนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างสมวัย หลักสูตรระดับประถมศึกษาของเราเริ่มตั้งแต่อายุ 2 ขวบจนกระทั่งถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและเก่งในระดับนานาชาติ คุณครูในระดับประถมศึกษาของเราทุกท่านให้การทุ่มเทในการสอนและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ในแต่ละวัน โรงเรียนเริ่มเวลา 7.30 น.ถึง 15.10 น. แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 8 คาบเรียนซึ่งแต่ละช่วงใช้เวลาเรียน 40 นาที คั่นด้วยพักเบรคตอนเช้าและพักรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตามต้นแบบหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรในบางด้านเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนของเราให้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรของเราอิงกับเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางของสหรัฐอเมริกา

เด็กๆ ชั้นประถมของเราเรียนอะไรกันบ้าง

การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เพราะนักเรียนของเราจะเรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา) และแม้แต่ในวิชาเสริมหลักสูตรต่างๆ (พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี และคอมพิวเตอร์) คุณครูก็จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั้งหมดด้วย ที่พิเศษคือนักเรียนของเราจะมีคาบเรียนภาษาจีนกลางและภาษาไทยทุกวันทำให้มีทักษะภาษา ต่างประเทศ ก้าวหน้ากว่านักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนมีโปรแกรม ESL เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกให้มีโอกาสได้ปรับตัว นักเรียน ESL จะได้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และได้รับการดูแลเป็นพิเศษเป็นการปรับพื้นฐานความพร้อมให้สามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะมีโอกาสเรียนเสริมพิเศษสัปดาห์ละครั้ง โปรแกรมเสริมพิเศษนี้จะจัดตลอดทั้งปีโดยคุณครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส่วนนักเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ก็จะได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เรามุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งในด้านการอ่าน การเขียนและการพูด โปรแกรม Balanced Literacy ของเราช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงและร่วมแสดงความสามารถพิเศษในวันพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้น คุณครูในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนก็อุทิศแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ผลลัพธ์จากความทุ่มเทของคุณครูและความกระตือรือร้นของนักเรียนทำให้แผนกประถมศึกษาของเราเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้และความสนุกสนาน

มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา TCIS

Kindergarten Grade One Grade Two Grade Three Grade Four

กำหนดการเรียน

  1 2 3 4 5 6
7:30-8:10 Period 1 Period 1 Period 1 Period 1 Period 1 Period 1
8:10-8:50 Period 2 Period 2 Period 2  Period 2 Period 2 Period 2
8:55-9:20 Break Break Break Break Break Break
9:25-10:05 Period 3 Period 3 Period 3 Period 3 Period 3 Period 3
10:05-10:45 Period 4 Period 4 Period 4 Period 4 Period 4  Period 4
10:50-11:30 Period 5 Period 5 Period 5 Period 5 Period 5 Period 4
11:30-12:10 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12:15-1:00 Period 6 Period 6 Period 6 Period 6 Period 6 Period 6
1:05-1:45 Period 7 Period 7 Period 7 Period 7 Period 7 Period 7
1:45-2:25 Period 8 Period 8 Period 8 Period 8 Period 8 Period 8
2:30-3:10 Advisory Advisory Advisory Advisory Advisory Advisory

At TCIS Elementary School we are prepared for any emergency that might require the closure of school for a period of time.  Information can be found at the link below.

Information in English, Thai, Chinese and link to resources