หมวดหมู่ ภาควิชา

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีคุณครูที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคุณครูทุกท่านมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่างๆ ดังที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณครูทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมของแผนกวิชา เช่นเดียวกับการประชุมวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด