ฝ่ายแนะแนว

TCISได้จัดการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยจัดโปรแกรม อาทิ EAL, การเรียนเสริมและโปรแกรมแนะแนว ซึ่งโปรแกรมEALนั้นจะช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

ฝ่ายแนะแนว จะช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับด้านอารมณ์ โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครอง หากท่านหรือบุตรหลานของท่านมีสิ่งใดให้ฝ่ายแนะแนวช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก: TCIS Student Services