ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดการเรียนเพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในโลกจริงในปัจจุบัน ผ่านการเรียนรู้จากการแก้โจทย์ปัญหา, โครงงาน และการทำงานกลุ่ม

ฝ่ายประถมศึกษา

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน การบวก ลบ คูณ หาร โจทย์ปัญหา เศษส่วน ความน่าจะเป็น การวัด ตวงและเวลา นักเรียนจะเรียนรู้ผ่านวิธีการสอนที่หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการแก้ปัญหา

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกียวกับสูตรทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต และพีชคณิต

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ มีตรรกะ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้