ภาควิชาภาษาจีน

นักเรียนTCISจะได้เรียนวิชาภาษาจีนควบคู่ไปกับวัฒนธรรม ซึ่งมากกว่านักเรียนจากโรงเรียนอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะมีการแบ่งชั้นเรียนออกเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาจีน-ไต้หวันเป็นภาษาแม่ และนักเรียนที่เป็นต่างชาติ

TCISมีความภาคภูมิใจในโปรแกรมการเรียนวิชาภาษาจีนของเรามาก เนื่องจากโรงเรียนของเรามีรากฐานทางวัฒนธรรมขนบประเพณีไต้หวันที่มีมาอย่างยาวนาน มีคุณครูเจ้าของภาษาจำนวน13 ท่าน โดยในแต่ละห้องเรียนจะสอนในเรื่องของวัฒนธรรม, วรรณคดี และการเดินทางไปประเทศไต้หวันเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมด้วย

ฝ่ายประถมศึกษา จะมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนการสอนผ่านสื่อต่างๆเช่นการเล่านิทาน, ร้องเพลง, เล่นเกม และการแสดง ควบคู่ไปกับการอ่าน พูด และความเข้าใจ โดยจะมีการสอนทั้งแบบจีนกลางและจีนแบบดั้งเดิม(ไต้หวัน) ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้นจะฝึกฝนให้เด็กพิมพ์ภาษาจีนผ่านการทำโครงงานต่างๆ ฝ่ายมํธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนจะได้เรียนวิชาAP ซึ่งTCISเป็นโรงเรียนที่นักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงสุดในประเทศไทย

นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนใน2รูปแบบ คือ แบบจีนกลาง และแบบดั้งเดิม ซึ่งมีความแตกต่างกัน กล่าวคือลักษณะตัวหนังสือที่เขียนมีความแตกต่างกัน ภาษาจีนกลางนั้นจะใช้ในประเทศจีนและฮ่องกง ส่วนภาษาจีนแบบดั้งเดิมจะใช้ในประเทศไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๋าและพื้นที่อื่นๆ

รางวัลและผลงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์:

 • ได้รับรางวัลที่1ในการแข่งขันภาษาจีน โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร
 • 90%ของนักเรียนผ่านการทดสอบ TOCFL
 • นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ชั้นป.3-ม.6 จะเข้ารับการทดสอบHSKและTOCFLเป็นประจำทุกปี
 • ชั่วโมงการเรียนภาษาจีนมีมากที่สุดในระระดับโรงเรียนนานาชาติ
 • วัฒนธรรมและการแสดง
 • มีการจัดงานประเพณีไต้หวันและจีนตามเทศกาล
 • มีชมรมเพื่อส่งเสริมภาควิชาฯ ได้แก่ หมากรุกจีน และศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน
 • คะแนนAPสูงที่สุดในประเทศไทย
 • ทัศนศึกษาและแคมป์ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนมัธยมHigh School of National Chengchi University, Taipei, Taiwan (2018-2019)
 • 80% ของนักเรียนที่สมัครเรียนที่ประเทศไต้หวันได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top5

Chinese Foreign Tongue Class Online Textbook
Chinese Elementary School
Chinese Middle School
Chinese High School