ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการเรียนเป็น4ระดับ คือภาษาเกาหลี1, 2, 3 และ4 โดยจะมุ่งเน้นการสอนหลักไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในการสนทนาประจำวัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการเรียนออกเป็น4 ระดับ คือ ภาษาญี่ปุ่น1-4 นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาAP ภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน เขียน มีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทัศนศึกษานอกสถานที่, การปรุงอาหาร, ภาพยนตร์และเกม เป็นต้น