ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับหลักภาษา วิชาประวัติศาสตร์ สังคมและวิชาด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับนักเรียนชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและคณะครูผู้สอนชาวไทยที่มีคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับหลักภาษา วิชาประวัติศาสตร์ สังคมและวิชาด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับนักเรียนชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและคณะครูผู้สอนชาวไทยที่มีคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน

หลักสูตรวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีนมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้มข้นสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นักเรียนจะเริ่มเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และจะแยกชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนภาษาไทยตามความเหมาะสม โดยมีชั่วโมงเรียนสำหรับนักเรียนชาวไทยและชั่วโมงเรียนสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักเรียนชาวไทย และนักเรียนชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 4 ระดับชั้นเรียน เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนให้ครบจำนวนหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นักเรียนสัญชาติไทยจะต้องเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 4 ปีการศึกษา และสำหรับนักเรียนต่างชาติ อย่างน้อย 2ปีการศึกษา

นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกทักษะทางภาษาผ่านการแข่งขันตอบคำถามภาษาไทยและการสอบวัดระดับความรู้ในเรื่องต่างๆ รอบตัว

นักเรียนนำความรู้จากวิชาอื่นๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ หรือการทำอาหารที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้โดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทย ได้แก่ วันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู เทศกาลวันลอยกระทง และวันสงกรานต์ รวมถึงนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเน้นย้ำและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการรักษาศีล 5 และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ