ภาควิชาวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ คิดอย่างมีระบบ และภาควิชาวิทยาศาสตร์TCISเชื่อว่าการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันได้

ฝ่ายประถมศึกษา

นักเรียนจะเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้โลกกว้างจากการเรียนผ่านกลวิธีต่างๆ อาทิ ทำงานวิจัย งานเขียน การนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ การไปทัศนศึกษาเพื่อความเข้าใจที่คงทน

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการทดลอง เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิธีและขั้นตอนต่างๆในการทำการทดลอง อาทิ ฝึกสังเกต บันทึกข้อมูล ทำการทดลองอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เรียนรู้การใช้เครื่องมือในห้องทดลอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย

นอกจากนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาและเคมีแล้ว นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกต่างๆได้ อาทิ วิชาฟิสิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิชาAPทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการทำการทดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ แฟ้มสะสมผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์และอื่นๆที่ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน