ทัศนศิลป์

วิชาทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา

ในช่วงชั้นระดับประถมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานวิชาทัศนศิลป์ โดยมีโอกาสได้ลองสร้างผลงานและเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การวาดรูป, ระบายสี, งานปั้น และงานภาพพิมพ์เป็นต้น

Gr. 4 Rain forest drawing

 

Tanya (PK4A) Animal Painting

วิชาทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้งานศิลป์แขนงต่างๆ จากผลงานของจิตรกรและผู้มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย นักเรียนจะได้ฝึกประสบการณ์จากการได้ลงมือทำสร้างสรรค์ผลงานอาทิ งานปั้น, งานภาพพิมพ์, การใช้สีน้ำมัน และดินสอสี เป็นต้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จะสามารถเข้าเรียนในวิชาศิลปะของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของระดับชั้นและโรงเรียน

"Under the Sea" watercolor painting by Stamp Gr. 8

 

EARCOS Triannual Journal Gallery work by Yu-Hao Liu Gr.7

วิชาทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Studio Classes

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ สอดคล้องกับหลักสูตรตั้งแต่ระดับ Art1-AP Studio Art นักเรียนจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะในการใช้สีน้ำ, สีอครีลิค, สีน้ำมัน และอื่นๆ รวมไปถึงจะได้ฝึกการเขียนบรรยายแนวคิดเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆด้วย

Perspective based self-portrait by Ratthamnoon Prakitpong

Advanced Art Jim Dine inspired composition by Phoebe Chang

กราฟฟิคดีไซน์ และ ดิจิทัลอาร์ต

นักเรียนจะได้เรียนโปรแกรมAdobeและPhotoshop เพื่อสามารถนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

Please visit  http://www.elizabethjendek-visualarts.com/ to view additional student artwork.