ศิลปะการแสดง

การละคร / ดนตรี

จุดประสงค์ของการเรียนวิชาดนตรีคือนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดแบ่งเป็นเนื้อหาการเรียนและระดับชั้นดังนี้ ระดับประถมศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาดนตรีทั่วไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนจะได้เรียนการขับร้องและการเล่นเครื่องดนตรี ต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นการเรียนดนตรีขั้นสูง ในทุกๆปีทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเล่นคอนเสิร์ตอย่างน้อย2ครั้งเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ทางโรงเรียนได้เตรียมห้องเรียนพิเศษเป็นรายบุคคลให้ด้วย

ดนตรีทั่วไปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษา ครูจะสอนให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางดนตรีผ่านการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี, การร้องเพลงและการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

ขับร้องและเล่นเครื่องดนตรี

ในระดับมััธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรี การแสดงออกทั้งในด้านการใช้เสียงร้องและการเล่นเครื่องดนตรี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6 นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงประสานเสียง ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1และ2 นักเรียนจะได้ฝึกการเล่นเครื่องดนตรีออเคสตรา

ดนตรีขั้นสูง

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฎีทางดนตรีพร้อมไปกับการฝึกการแสดงด้านต่างๆ อาทิ การร้องเพลงประสานเสียง, วงดนตรีเครื่องสาย. วงดนตรีเครื่องเป่า, วงออเคสตรา, วงร็อค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนวิชาAPดนตรี อีกด้วย

การละคร

นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะความกล้าแสดงออก ผ่านการเรียนวิชาการแสดง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตในสังคม