การรับเข้าศึกษา

มีการสัมภาษณ์ส่วนตัว และแสดงประวัติการศึกษาจากโรงเรียนเก่าเพื่อพิจารณารับเข้าเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (non-native English speakers) จะมีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และอาจมีการทดสอบหรือสัมภาษณ์ในภาษาแม่ด้วย
เรารับสมัครเข้าศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
ใช่ นักเรียนทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและต้องจัดเตรียมหลักฐานใบรับรองสุขภาพของนักเรียนและใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด
ไม่จำเป็น เราจะทดสอบนักเรียนแล้วจึงกำหนดห้องเรียนพร้อมจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเสริมความสามารถดังกล่าวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
เราจะทดสอบความรู้ในด้านภาษาจีน อังกฤษ และไทย ของนักเรียนก่อนแล้วจึงกำหนดห้องเรียนภาษาที่เหมาะสมให้ เราใช้การสัมภาษณ์โดยอาจารย์ของเรา ความสนใจของเด็ก และการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนสอนและกำหนดชั้นเรียน
ต้องเสียค่าสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้ จำนวน 5000 บาท โดยชำระที่ฝ่ายการเงินก่อนเริ่มทำการสัมภาษณ์และเข้าทดสอบวัดความรู้

ค่าเล่าเรียนขึ้นกับระดับชั้นที่บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนทั้งหมดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรา โดยคลิกที่นี้

มีค่าสมัครเข้าเรียน (5000 บาท) ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (100,000 บาท) และเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียน (100,000 บาทซึ่งสามารถขอคืนได้เมื่อจบการศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียน)

ใช่ กรุณาดูที่หน้าการรับสมัครนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่รับสมัครของโรงเรียน

ปัจจุบันเรายังไม่มีกองทุนให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
กรุณาติดต่อ TCIS เพื่อกำหนดนัดเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ปกติจะมีการนำชมในช่วงเช้า ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาที
เรามีโปรแกรมให้ทดลองเรียนฟรีสำหรับชั้น PK2- G9 กรุณาติดต่อ TCIS เพื่อสอบถามเพิ่มเติม